Lappeenrannan Soutajat ry säännöt

1.
Yhdistyksen nimi on LAPPEENRANNAN SOUTAJAT RY. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on Lappeenranta lähiympäristöineen. Yhdistys on perustettu 1982, ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran nimen lyhenne on LS.

2.
Seuran tarkoituksena on edistää soutu-urheilua toiminta-alueellaan siten, että mahdollisimman moni harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti. Soutu-urheiluun sisältyy olympialuokan soutu, kiinteä- ja liikkuvapenkkinen puuvenesoutu sekä sisäsoutu. Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilupelin periaatteet.

3.
Tarkoitustaan seura toteuttaa:
– tarjoamalla jäsenilleen kilpailutoimintaa, koulutustoimintaa, valmennus- ja harjoitustoimintaa, nuorisotoimintaa sekä kuntoliikuntaa
– omistamalla kiinteää ja irtainta omaisuutta
– Järjestämällä soutuharjoituksia, kilpailuita ja -tapahtumia.
– Välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita.

Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

4.
Seura on Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry:n sekä Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry:n (EKLU) jäsen. Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry:n jäsenenä seura noudattaa kansallisen ja kansainvälisen liiton sääntöjä ja määräyksiä.

5.
Seuran jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt. Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

6.
Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero seurasta myönnetään kalenterivuoden päättyessä ja eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti, jolloin ero sääntöjen mukaan astuu voimaan.

7.
Henkilö, joka on toiminut pitkän aikaa ansiokkaasti seuran puheenjohtajana, voidaan seuran kokouksen yksimielisellä päätöksellä kutsua seuran kunniapuheenjohtajaksi. Henkilö, joka pitkäaikaisella tai muutoin ansiokkaalla toiminnallaan on suuresti edistänyt seuran tarkoituksen toteutumista voidaan kutsua seuran kunniajäseneksi seuran kokouksen päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa kokouksessa annetuista äänistä. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat vapaat jäsenmaksuvelvollisuudesta.

8.
Hallitus voi erottaa seurasta jäsenen, joka
– laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen
– toimii seuran sääntöjen vastaisesti
– rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti
– toimii seuran, Suomen Olympiakomitea ry:n, Suomen melonta- ja soutuliiton tai EKLU:n tarkoitusperien vastaisesti.

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran hallitukselle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Hallituksen on kutsuttava koolle seuran kokous 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määrä-ajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsottakoon jäsen seurasta erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on erottamispäätöksen vahvistanut. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

9.
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa. Kokouksien paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta, vähintään yhdessä paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Kokouskutsussa on mainittava tärkeimmät kokouksessa käsiteltäviksi tulevat asiat, kuten ehdotus sääntöjen muuttamisesta, seuran toiminnan lopettamisesta sekä kiinteän omaisuuden ostamisesta, myymisestä tai kiinnittämisestä.

10.
Kevätkokouksessa käsitellään
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima toiminta- ja tilikertomus ja esitetään toiminnantarkastajien/tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8. Kokouksen päättäminen.

11.
Syyskokouksessa käsitellään
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio
6. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallitukseen 3-6 jäsentä, jotka valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.
7. Valitaan vähintään yksi varsinainen toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja. Jos valitaan vain yksi toiminnantarkastaja, valitaan myös varatoiminnantarkastaja. Jos valitaan vain yksi tilintarkastaja, eikä tämä ole tilintarkastusyhteisö, valitaan myös varatilintarkastaja.
8. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
10. Kokouksen päättäminen

12.
Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koollekutsuttu. Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen. Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta.

13.
Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä. Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä sekä kannattavilla henkilö- ja yhteisöjäsenillä on yksi ääni. Yhteisöjäsenen edustusoikeus on todettava hänen yhteisönsä antamalla kalenterivuoden kestävällä valtakirjalla.

14.
Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 2 – 5 jäsentä. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänen sijaansa toisen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan, sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

15.
Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

16.
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, yhdessä tai erikseen.

17.
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä, on päätöksen saatava läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistön kannatus.

18.
Seuran toimintaa ei voida lopettaa, jos vähintään viisi seuran äänioikeutettua jäsentä kokouksessa asiaa käsiteltäessä on toiminnan jatkamisen kannalla.

19.
Jos seura päätetään purkaa, sen varat on luovutettava johonkin soutu-urheilua edistävään tarkoitukseen, purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesäselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

20.
Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.